logo 18

 

NPC và Vật phẩm liên quan

Vị trí: Diêu Trì

Chức năng: - Cường hóa và thăng cấp vũ khí

- Tăng sát thương cơ bản

- Tăng cấp phòng thủ

Trầm Điện Giữ lại đẳng cấp vật phẩm khi hợp thành
Lam Bảo Thạch Hợp thành vật phẩm
Bình Lưu ly Tăng thuộc tính của vũ khí hệ Băng
Hỏa Băng Tiêu Tăng thuộc tính của vũ khí hệ Hỏa 
Càn Khôn Xích Tăng thuộc tính của vũ khí hệ Lôi 
Hỗn Thiên Lăng Tăng thuộc tính của vũ khí hệ Thổ 
Vũ khí sơ cấp Thăng cấp vũ khí mới lần thứ 4,5,6 tỷ lệ thành công 10%
Vũ khí sơ cấp (nguyên) Thăng cấp vũ khí mới lần thứ 7,8,9 tỷ lệ thành công 10%
Khí tinh sơ cấp Thăng cấp vũ khí mới lần thứ 10,11,12 tỷ lệ thành công 10%
Khí tinh (cao cấp) Thăng cấp vũ khí mới lần thứ 10,11,12 tỷ lệ thành công 100%.

 

Công thức:

Băng công: Bình Lưu ly + Lam Bảo Thạch

Hỏa Công: Lam Bảo Thạch + Hỏa Băng Tiêu

Lôi Công: Lam Bảo Thạch + Càn Khôn Xích

Thổ Công: Lam Bảo Thạch + Hỗn Thiên Lăng

Sát Thương Cơ Bản: Lam Bảo Thạch + Ngũ Quang Thạch 

Lưu ý: Mỗi Vũ khí chỉ được thăng cấp theo hướng của mỗi hệ, khi đăng thăng cấp vào hệ mong muốn sẽ không thể thay đổi

 

Thăng cấp Vũ Khí:

Công thức Thành công Thất bại
Vũ khí chưa thăng cấp + Ngũ Quang Thạch + lam Bảo Thạch + Trầm Điện 1 Sao 100 thành công
Trang bị 1 sao + Ngũ Quang Thạch + lam Bảo Thạch + Trầm Điện 2 Sao
Trang bị 2 sao + Ngũ Quang Thạch + lam Bảo Thạch + Trầm Điện 3 Sao
Trang bị 3 sao + Ngũ Quang Thạch + lam Bảo Thạch + Trầm Điện 4 Sao 3 Sao
Trang bị 4 sao + Ngũ Quang Thạch + lam Bảo Thạch + Trầm Điện 5 Sao
Trang bị 5 sao + Ngũ Quang Thạch + lam Bảo Thạch + Trầm Điện 6 Sao
Trang bị 6 sao + Ngũ Quang Thạch + lam Bảo Thạch + Trầm Điện 7 Sao Mất tất cả nguyên liệu
Trang bị 7 sao + Ngũ Quang Thạch + lam Bảo Thạch + Trầm Điện 8 Sao
Trang bị 8 sao + Ngũ Quang Thạch + lam Bảo Thạch + Trầm Điện 9 Sao
Trang bị 9 sao + Ngũ Quang Thạch + lam Bảo Thạch + Trầm Điện 10 Sao 1 Sao
Trang bị 10 sao + Ngũ Quang Thạch + lam Bảo Thạch + Trầm Điện 11 Sao
Trang bị 11 sao + Ngũ Quang Thạch + lam Bảo Thạch + Trầm Điện 12 Sao
Trang bị 12 sao + Ngũ Quang Thạch + lam Bảo Thạch + Trầm Điện 13 Sao 9 Sao
Trang bị 13 sao + Ngũ Quang Thạch + lam Bảo Thạch + Trầm Điện 14 Sao
Trang bị 14 sao + Ngũ Quang Thạch + lam Bảo Thạch + Trầm Điện 15 Sao

 

Cách 1: Sử dụng bùa may mắn 10%

Công thức Thành công Thất bại
Vũ khí chưa thăng cấp + Ngũ Quang Thạch + lam Bảo Thạch + Trầm Điện 1 Sao 100% thành công
Trang bị 1 sao + Ngũ Quang Thạch + lam Bảo Thạch + Trầm Điện 2 Sao
Trang bị 2 sao + Ngũ Quang Thạch + lam Bảo Thạch + Trầm Điện 3 Sao
Trang bị 3 sao + Ngũ Quang Thạch + lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Vũ Khí sơ cấp (mảnh) 4 Sao 3 Sao
Trang bị 4 sao + Ngũ Quang Thạch + lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Vũ Khí sơ cấp (mảnh) 5 Sao
Trang bị 5 sao + Ngũ Quang Thạch + lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Vũ Khí sơ cấp (mảnh) 6 Sao
Trang bị 6 sao + Ngũ Quang Thạch + lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Vũ Khí sơ cấp (nguyên) 7 Sao Mất tất cả nguyên liệu
Trang bị 7 sao + Ngũ Quang Thạch + lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Vũ Khí sơ cấp (nguyên) 8 Sao
Trang bị 8 sao + Ngũ Quang Thạch + lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Vũ Khí sơ cấp (nguyên) 9 Sao
Trang bị 9 sao + Ngũ Quang Thạch + lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Khí Tinh (sơ cấp) 10 Sao 1 Sao
Trang bị 10 sao + Ngũ Quang Thạch + lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Khí Tinh (sơ cấp) 11 Sao
Trang bị 11 sao + Ngũ Quang Thạch + lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Khí Tinh (sơ cấp) 12 Sao

 

Cách 2: Sử dụng bùa may mắn 100%

Công thức Thành công Thất bại
Vũ khí chưa thăng cấp + Ngũ Quang Thạch + lam Bảo Thạch + Trầm Điện 1 Sao 100% thành công
Trang bị 1 sao + Ngũ Quang Thạch + lam Bảo Thạch + Trầm Điện 2 Sao
Trang bị 2 sao + Ngũ Quang Thạch + lam Bảo Thạch + Trầm Điện 3 Sao
Trang bị 3 sao + Ngũ Quang Thạch + lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Khí Nguyên (cao cấp) 4 Sao 100 % thành công
Trang bị 4 sao + Ngũ Quang Thạch + lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Khí Nguyên (cao cấp) 5 Sao
Trang bị 5 sao + Ngũ Quang Thạch + lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Khí Nguyên (cao cấp) 6 Sao
Trang bị 6 sao + Ngũ Quang Thạch + lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Khí Nguyên (cao cấp) 7 Sao 100% thành công
Trang bị 7 sao + Ngũ Quang Thạch + lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Khí Nguyên (cao cấp) 8 Sao
Trang bị 8 sao + Ngũ Quang Thạch + lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Khí Nguyên (cao cấp) 9 Sao
Trang bị 9 sao + Ngũ Quang Thạch + lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Khí Tinh (cao cấp) 10 Sao
Trang bị 10 sao + Ngũ Quang Thạch + lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Khí Tinh (cao cấp) 11 Sao
Trang bị 11 sao + Ngũ Quang Thạch + lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Khí Tinh (cao cấp) 12 Sao
Trang bị 12 sao + Ngũ Quang Thạch + lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Cao Cấp Vũ Khí Tinh Hồn 13 Sao 100% thành công
Trang bị 13 sao + Ngũ Quang Thạch + lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Cao Cấp Vũ Khí Tinh Hồn 14 Sao
Trang bị 14 sao + Ngũ Quang Thạch + lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Cao Cấp Vũ Khí Tinh Hồn 15 Sao