logo 18

Chiến thắng Boss, anh hùng sẽ được thụ hưởng chiến tích lẫy lừng của mình với những vật phẩm bất ngờ, những kỳ trân bảo vật huyền linh ảo diệu.

Tên Bản Đồ Level Thời gian Phần thưởng

Cửu Linh

Tam Sơn

(81,31)

30

1h/lần (giờ lẻ)

Vũ khí lam 20-30
Trang bị lam 20-30
Pháp bảo cấp 10
Bạch Không Thư
 

Kim Trại Phu Nhân

Đông Hải Long Uyên

(71,51)

60

12h15 - 0h15

Vũ khí lam 30-60
Trang bị lam 30-60
Pháp bảo cấp 10-70
Lỗ Ban Phủ
Cuốc Chim
Bạch Không Thư
Lam Không Thư
Sách Trư Hầu Khởi

Lam Bá

Băng Xuyên Cực

(28,92)

60

12h45 - 0h45

Vũ khí lam 30-60
Trang bị lam 30-60
Pháp bảo cấp 10-70
Lỗ Ban Phủ
Cuốc Chim
Bạch Không Thư
Lam Không Thư
Sách Trư Hầu Khởi

Côn Bối

Tầng 5 Hiên Viên Động

(133,26)

60

12h30 - 0h30

Vũ khí lam 30-60
Trang bị lam 30-60
Pháp bảo cấp 10-70
Lỗ Ban Phủ
Cuốc Chim
Bạch Không Thư
Lam Không Thư
Sách Trư Hầu Khởi

Thiết Bố

Sa Mạc Chết

(118,55)

60

0h00 - 12h00 Vũ khí lam 30-60
Trang bị lam 30-60
Pháp bảo cấp 10-70
Lỗ Ban Phủ
Cuốc Chim
Bạch Không Thư
Lam Không Thư
Sách Trư Hầu Khởi

Nhị Lang Thần

Qua cổng Thiên Môn tại Trần Đường Quan

(145,32) 

80

18h45

Vũ khí lam 40-80
Trang bị lam 40-80
Pháp bảo cấp 10-70
Lỗ Ban Phủ
Cuốc Chim
Hồng Không Thư
Hoàng Không Thư
Bạch Không Thư
Sách Trư Hầu Khởi

Đại Điêu

Tầng 5 Bích Du Cung 

(101,10)

80

18h30 Vũ khí lam 40-80
Trang bị lam 40-80
Pháp bảo cấp 10-70
Lỗ Ban Phủ
Cuốc Chim
Hồng Không Thư
Hoàng Không Thư
Bạch Không Thư
Sách Trư Hầu Khởi

Bàn Cổ

Tầng 5 Khốn Tiên Cung

(90/19)

80

18h00

Vũ khí lam 40-80
Trang bị lam 40-80
Pháp bảo cấp 10-70
Lỗ Ban Phủ
Cuốc Chim
Hồng Không Thư
Hoàng Không Thư
Bạch Không Thư
Sách Trư Hầu Khởi

Ly Long

Phương Trượng

100

19h50

Vũ khí lam 50-100
Trang bị lam 50-100
Pháp bảo cấp 10-70
Lỗ Ban Phủ
Cuốc Chim
Hồng Không Thư
Hoàng Không Thư
Bạch Không Thư

Giao Long

Đông Doanh

100

19h30

Vũ khí lam 50-100
Trang bị lam 50-100
Pháp bảo cấp 10-70
Lỗ Ban Phủ
Cuốc Chim
Hồng Không Thư
Hoàng Không Thư
Bạch Không Thư

Di Long

Bồng Lai

100

20h20

Vũ khí lam 50-100
Trang bị lam 50-100
Pháp bảo cấp 10-70
Lỗ Ban Phủ
Cuốc Chim
Hồng Không Thư
Hoàng Không Thư
Bạch Không Thư