logo 18

Khi tiêu diệt được Boss, Quý Kỳ Sĩ sẽ được thụ hưởng chiến tích lẫy lừng và sở hữu thêm nhiều những báu vật tam giới, kỳ trân bảo vật huyền linh ảo diệu.

 

Tên Boss     Phần thưởng ngẫu nhiên
Boss Hoàng Kim cấp 30

Lam thủy Tinh

Hồng Thủy Tinh

Trang Lục Sơ

Trang Bị Lục 2x

Hoàng Kim Nguyên Sơ

Hoàng Kim Nguyên Mảnh

Vũ Khí Hoàng Kim 1x

Vũ Khí Hoàng Kim 2x

Vũ Khí Hoàng Kim 3x

Boss Hoàng Kim cấp 60

Lam Thủy Tinh

Hồng Thủy Tinh

Trang Lục Sơ

Trang Lục Cao

Trang Bị Lục 4x

Trang Bị Lục 6x

Hoàng Kim Nguyên Sơ

Hoàng Kim Nguyên Mảnh

Vũ Khí Hoàng Kim 2x

Vũ Khí Hoàng Kim 3x

Vũ Khí Hoàng Kim 4x

Vũ Khí Hoàng Kim 5x

Vũ Khí Hoàng Kim 6x

Vũ Khí Hoàng Kim 7x

Boss Hoàng Kim cấp 80

Lam Thủy Tinh

Hồng Thủy Tinh

Trang Lục Sơ

Trang Lục Cao

Trang Bị Lục 4x

Trang Bị Lục 6x

Trang Bị Lục 8x

Hoàng Kim Nguyên Mảnh

Hoàng Kim Nguyên Cao

Vũ Khí Hoàng Kim 3x

Vũ Khí Hoàng Kim 4x

Vũ Khí Hoàng Kim 5x

Vũ Khí Hoàng Kim 6x

Vũ Khí Hoàng Kim 7x

Vũ Khí Hoàng Kim 8x

Vũ Khí Hoàng Kim 9x

Boss Hoàng Kim cấp100

Lam Thủy Tinh

Hồng Thủy Tinh

Trang Lục Sơ

Trang Lục Cao

Trang Bị Lục 4x

Trang Bị Lục 6x

Trang Bị Lục 8x

Hoàng Kim Nguyên Cao

Hoàng Kim Nguyên Đặc Biệt

Vũ Khí Hoàng Kim 4x

Vũ Khí Hoàng Kim 5x

Vũ Khí Hoàng Kim 6x

Vũ Khí Hoàng Kim 7x

Vũ Khí Hoàng Kim 8x

Vũ Khí Hoàng Kim 9x

Vũ Khí Hoàng Kim 10x

Thông Thiên (Vạn Tiên Trận Thổ)

Lam Thủy Tinh

Hồng Thủy Tinh

Trang Lục Sơ

Trang Bị Lục 2x

Hoàng Kim Nguyên Sơ

Hoàng Kim Nguyên Mảnh

Vũ Khí Hoàng Kim 3x

Vũ Khí Hoàng Kim 4x

Vũ Khí Hoàng Kim 5x

Thông Thiên (Vạn Tiên Trận Thủy)

Lam Thủy Tinh

Hồng Thủy Tinh

Trang Lục Sơ

Trang Bị Lục 2x

Trang Bị Lục 4x

Hoàng Kim Nguyên Sơ

Hoàng Kim Nguyên Mảnh

Vũ Khí Hoàng Kim 5x

Vũ Khí Hoàng Kim 6x

Vũ Khí Hoàng Kim 7x

Thông Thiên (Vạn Tiên Trận Hỏa)

Lam Thủy Tinh

Hồng Thủy Tinh

Trang Lục Sơ

Trang Lục Cao

Trang Bị Lục 4x

Trang Bị Lục 6x

Hoàng Kim Nguyên Mảnh

Hoàng Kim Nguyên Cao

Vũ Khí Hoàng Kim 6x

Vũ Khí Hoàng Kim 7x

Vũ Khí Hoàng Kim 8x

Thông Thiên (Vạn Tiên Trận Phong)

Lam Thủy Tinh

Hồng Thủy Tinh

Trang Lục Sơ

Trang Lục Cao

Trang Bị Lục 4x

Trang Bị Lục 6x

Trang Bị Lục 8x

Hoàng Kim Nguyên Cao

Hoàng Kim Nguyên Đặc Biệt

Vũ Khí Hoàng Kim 7x

Vũ Khí Hoàng Kim 8x

Vũ Khí Hoàng Kim 9x

Vũ Khí Hoàng Kim 10x

 

Quái Lam cấp 5-50

Vũ Khí Hoàng Kim 1x

Vũ Khí Hoàng Kim 2x

Vũ Khí Hoàng Kim 3x

Vũ Khí Hoàng Kim 4x

Quái Lam cấp 50-90 

Vũ Khí Hoàng Kim 5x

Vũ Khí Hoàng Kim 6x

Vũ Khí Hoàng Kim 7x