logo 18
Tên Thú Cưỡi Công Lực Công Thức Hình Ảnh
Trác Tước 202
Trác Ưng 266
Trác Điêu 398
Chí Điêu 578
Trác Phượng 520
Siêu Phượng 520
Chí Phượng 620
Trác Long 520
Chí Long 520
Nghịch Long 720