logo 18
Tên Thú Cưỡi Công Lực Công Thức Hình Ảnh
Trác Điệp 202
Việt Điệp 266
Phi Điệp 398
Chí Điệp 578
Trác Linh 520
Siêu Linh 520
Chí Linh 620
Trác Lôi 520
Chí Lôi 520
Nghịch Lôi 720