logo 18
Tên Thú Cưỡi Công Lực Công Thức Hình Ảnh
Trác Mã 202
Trác Lang 266
Trác Hổ 398
Chí Hổ 578
Trác Lân 520
Siêu Lân 520
Chí Lân 620
Việt Lân 520
Chí Lân 520
Nghịch Lân 720