logo 18

Trong thời gian diễn ra sự kiện Trăm Hoa Đua Nở, người chơi sử dụng Cỏ Ba Lá mở ra từ sự kiện để mua các vật phẩm dưới đây:

*) Lưu ý có Hạn sử dụng riêng từng vật phẩm (có hiển thị trong game)

Cỏ Ba Lá

Nguồn gốc: Nhận ngẫu nhiên khi mở Bó Hoa
Tính chất: 
- Sử dụng để mua vật phẩm tại Shop Hội Hoa
- Hạn sử dụng: 23h59 ngày 18/3

Lễ Bao Hội Hoa

Giá: 120 Cỏ Ba Lá
Tính chất: Sử dụng nhận ngẫu nhiên Vũ Khí cấp 80-90

Lễ Bao Hội Hoa Đặc Biệt

Giá: 180 Cỏ Ba Lá
Tính chất: Sử dụng nhận ngẫu nhiên Vũ Khí cấp 100
 

Viên Nội Đơn

Giá: 10 Cỏ Ba Lá
Tính chất: Sử dụng nhận ngẫu nhiên Nội Đơn

Viên Ngộ Tính

Giá: 7 Cỏ Ba Lá
Tính chất: Sử dụng nhận 50 điểm Ngộ Tính trong 30 phút

Viên Thể Chất

Giá: 7 Cỏ Ba Lá
Tính chất: Sử dụng nhận 50 điểm Thể Chất trong 30 phút

Viên Sức Mạnh

Giá: 7 Cỏ Ba Lá
Tính chất: Sử dụng nhận 50 điểm Sức Mạnh trong 30 phút

Viên Thân Pháp

Giá: 7 Cỏ Ba Lá
Tính chất: Sử dụng nhận 50 điểm Thân Pháp trong 30 phút

Bùa Đa Dụng

Giá: 2 Cỏ Ba Lá
Tính chất: 
- Sử dụng tăng 15% Đánh Tập Trung (Giáp Sĩ)
- 15% Đánh Tập Trung Ma Pháp (Đạo Sĩ / Dị Nhân)

Bùa Tấn Công

Giá: 2 Cỏ Ba Lá
Tính chất: Sử dụng tăng ngẫu nhiên 150 Lôi Sát / 150 Hỏa Sát / 150 Băng Sát / 150 Thổ Sát

Bùa Phòng Ngự

Giá: 2 Cỏ Ba Lá
Tính chất: Sử dụng tăng 500 Sinh Lực, 180 Phòng Thủ

Trứng Linh Sủng: Thạch Cơ

Giá: 555 Cỏ Ba Lá
Tính chất: Sử dụng nhận Linh Sủng Thạch Cơ

Trứng Linh Sủng: Dương Tiễn

Giá: 555 Cỏ Ba Lá
Tính chất: Sử dụng nhận Linh Sủng Dương Tiễn

Khí Nguyên Cao

Giá: 250 Cỏ Ba Lá
Tính chất: tăng 100% tỉ lệ khi thăng cấp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cho Vũ Khí

Trang Nguyên Cao

Giá: 150 Cỏ Ba Lá
Tính chất: tăng 100% tỉ lệ khi thăng cấp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cho Trang Bị 

Trang Nguyên Sơ

Giá: 30 Cỏ Ba Lá
Tính chất: Tăng 10% tỉ lệ khi thăng cấp 7, 8, 9 cho Trang Bị

Khí Nguyên Sơ

Giá: 45 Cỏ Ba Lá
Tính chất: Tăng 10% tỉ lệ khi thăng cấp 7, 8, 9 cho Vũ Khí

Pháp Nguyên Sơ

Giá: 35 Cỏ Ba Lá 
Tính chất: Tăng 10% tỉ lệ khi thăng cấp 7, 8, 9 cho Pháp Bảo

Pháp Nguyên Cao

Giá: 150 Cỏ Ba Lá
Tính chất: tăng 100% tỉ lệ khi thăng cấp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cho Pháp Bảo 

Hắc Hoàn

Giá: 10 Cỏ Ba Lá
Tính chất: Dùng để mài Hoàn