logo 18

- Người chơi đem nộp Điểm Tích Lũy Sinh Nhật tại NPC Bánh Kem, thao tác chọn "Bánh Chanh Dây" ấn Nộp để nộp số Điểm Tích Lũy Sinh Nhật. Kỳ sĩ có thể xem BXH tại đây.
- Thưởng xếp hạng cá nhân tích lũy Bánh Chanh Dây được tính toàn bộ Máy Chủ 

  Top1 Top 2 Top 3 Top 4 - 15
Top tích lũy toàn server Rương Trang Bị Lục 10x* 3 Rương Trang Bị Lục 10x *2 Rương Trang Bị Lục 10x *2 Rương Trang Bị Lục 10x *1
Rương Vũ Khí Hoàng Kim x1 Rương Vũ Khí Hoàng Kim x1 Rương Vũ Khí Hoàng Kim x1  
Trang Nguyên Cao x6 Trang Nguyên Cao x3 Trang Nguyên Cao x1 Trang Nguyên Mảnh x3
Khí Nguyên Cao x3 Khí Nguyên Cao x2 Khí Nguyên Cao x1  
Top hệ phái toàn server Thú Cưỡi Sinh Nhật Đặc Biệt (vĩnh viễn)      

*) Lưu ý:
- Tất cả phần thưởng đều không khóa
- Các kỳ sĩ nằm trong Top 4 - 15 phải đạt tối thiểu 2000 điểm Tích Lũy
- Quà Thú Cưỡi Sinh Nhật Top 1 áp dụng với Kỳ Sĩ sở hữu >11.111 Điểm Sinh Nhật. Mỗi hệ phái chỉ có thể nhận 1 Thú Cưỡi Sinh Nhật và không thể sở hữu thông qua bất kỳ sự kiện hay tính năng nào trong game chỉ có thể sở hữu thông qua sự kiện Sinh Nhật Phong Vương 1 tuổi lần này. 

Ví dụ:
Kỳ Sĩ đạt Top 1 Toàn Máy Chủ là hệ phái Giáp Sĩ ( 1 )
Kỳ Sĩ đạt Top 2 toàn server cũng là Giáp Sĩ ( 2 )
Kỳ Sĩ đạt Top 3 toàn server là Đạo Sĩ
Kỳ Sĩ đạt Top 4 toàn server là Dị Nhân ( 1 )
Kỳ Sĩ đạt Top 5 toàn server là Dị Nhân ( 2 ) 
    Phần thưởng sẽ được trao như sau : 
Kỳ Sĩ Giáp Sĩ (1) nhận quà Top 1 Tích Lũy toàn Máy Chủ
Kỳ Sĩ Giáp Sĩ (2) nhận qua Top 2 Tích Lũy toàn Máy Chủ
Kỳ Sĩ Đạo Sĩ sẽ nhận 1 Thú Cưỡi Sinh Nhật ( Top Hệ Phái Toàn Máy Chủ )
Kỳ Sĩ Dị Nhân (1) nhận 1 Thú Cưỡi Sinh Nhật ( Top Hệ Phái Toàn Máy Chủ )
Kỳ Sĩ Dị Nhân 2 sẽ nhận quà Top 3 Tích Lũy toàn Máy Chủ
- Người chơi nhận phần thưởng Top 1 tích lũy toàn máy chủ thì sẽ không nhận được Top hệ phái. Nếu nhận Top tích lũy hệ phái thì sẽ không nhận được Top tích lũy toàn server

- Khi sử dụng Bánh Chanh Dây, Kỳ Sĩ sẽ nhận được cố định 300.000 EXP và 1 điểm Tích Lũy Sinh Nhật.

• Số Bánh Chanh Dây có thể sử dụng tối đa là 2000
• Số Bánh Chanh Dây cấp 2 - cấp 3 không bị giới hạn

- Khi mở Bánh Chanh Dây cấp 2 nhận được cố định 5 điểm Tích Lũy và ngẫu nhiên những vật phẩm theo danh sách:

1 Điểm Tích Lũy Sinh Nhật Túi Thuộc Tính
2 Điểm Tích Lũy Sinh Nhật Trang Nguyên Tinh Xảo x5
Trang Lục Cao x3 Khí Nguyên Tinh Xảo x5
Trang Lục Cao x5 Pháp Nguyên Tinh Xảo x5
Trang Lục Đặc Biệt x3 Bá Lạc Nhãn 10
Trang Lục Đặc Biệt x7 Viên Nội Đơn
Trang Bị Lục 6x Nội Đơn (Thấp)
Trang Bị Lục 8x Nội Đơn (Trung)
Trang Bị Lục 10x Nội Đơn (Cao)
Tướng Quân Lệnh

- Khi mở Bánh Chanh Dây cấp 3  nhận được cố định 20 điểm Tích Lũy và ngẫu nhiên những vật phẩm theo danh sách: 

3 Điểm Tích Lũy Sinh Nhật Trang Nguyên Tinh Xảo x7
5 Điểm Tích Lũy Sinh Nhật Khí Nguyên Tinh Xảo x7
7 Điểm Tích Lũy Sinh Nhật Pháp Nguyên Tinh Xảo x7
Trang Lục Cao x5 Túi Thuộc Tính
Trang Lục Cao x7 Viên Sức Mạnh (Trung)
Trang Lục Đặc Biệt x5 Viên Thân Pháp (Trung)
Trang Lục Đặc Biệt x7 Viên Thể Chất (Trung)
Trang Bị Lục 6x Viên Ngộ Tính (Trung)
Trang Bị Lục 8x Viên Nội Đơn
Trang Bị Lục 10x Nội Đơn (Thấp)
Bá Lạc Nhãn 11 Nội Đơn (Trung)
Tướng Quân Lệnh Nội Đơn (Cao)