logo 18

Chiến thắng Boss, anh hùng sẽ được thụ hưởng chiến tích lẫy lừng của mình với những vật phẩm bất ngờ, những kỳ trân bảo vật huyền linh ảo diệu.

 

QUÁI CẤP 5 Tuyết Quái Chân Núi Côn Lôn Pháp Bảo cấp 10
Tây Côn Lôn Băng Cơ
Thủ Dương Sơn
Kiếm Nhân Ngoài Sùng Thành Pháp Bảo cấp 10
Bắc Hải Đoản Kiếm
Yến Sơn
Hỏa Diệm Cự Lộc Pháp Bảo cấp 10
Miêu Cương Mặt Quỷ
Ải Du Hồn
QUÁI CẤP 10 Xạ Nhân Ngoài Sùng Thành Vũ Khí Lam cấp 10
Bắc Hải Pháp Bảo cấp 10
Yến Sơn Mảnh Giáp
Băng Lang Chân Núi Côn Lôn Vũ Khí Lam cấp 10
Tây Côn Lôn Pháp Bảo cấp 10
Thủ Dương Sơn Tuyết Cốt
Cuồng Điêu Cự Lộc Vũ Khí Lam cấp 10
Miêu Cương Pháp Bảo cấp 10
Ải Du Hồn Hỏa Vũ
Lục Quái Cự Lộc Vũ Khí Lam cấp 10
Miêu Cương
Ải Du Hồn
QUÁI CẤP 15 Hoàn Cẩu Bắc Hải Trang Bị Lam Cấp 20
Mạnh Tân
Yến Sơn Băng Cơ Tuyết Cốt
Yểm Hỏa Chân Núi Côn Lôn Trang Bị Lam Cấp 20
Tây Côn Lôn
Thủ Dương Sơn Băng Cơ Tuyết Cốt
Thảo Tiên Miêu Cương Trang Bị Lam Cấp 20
Du Hồn
Cổ Điêu Ải Đồng Quan
Cốt Tinh Ải Tam Sơn
QUÁI CẤP 20 Ngưu Sát Kỳ Sơn Vũ Khí Lam cấp 10
Đồng Quan Vũ Khí Lam cấp 20
Giáp Cốt Mạnh Tân Vũ Khí Lam cấp 10
Mục Dã Vũ Khí Lam cấp 20
Hắc Phong Ải Tam Sơn Vũ Khí Lam cấp 10
Vũ Khí Lam cấp 20
QUÁI CẤP 25 Giang Quy Ải Trần Đường Pháp Bảo cấp 30
Mục Dã Trang Bị Lam cấp 20
Dạ Xoa Kỳ Sơn Trang Bị Lam cấp 40
Ải Tam Sơn Pháp Bảo cấp 30
Trang Bị Lam cấp 20
Trang Bị Lam cấp 40
QUÁI CẤP 30 Thiên Hạo Ải Trần Đường Pháp Bảo cấp 30
Mục Dã Trang Bị Lam cấp 20
Kỳ Sơn Trang Bị Lam cấp 40
QUÁI CẤP 35 Sa Hồn Hoang Mạc Địa Tâm
Pháp Bảo cấp 30
Vũ Khí Lam cấp 20
Vũ Khí Lam cấp 40
QUÁI CẤP 40 Thiết Trùng Sa Mạc Thổ Thành Địa Tâm
Pháp Bảo cấp 30
Pháp Bảo cấp 50
Lục Quy Đông Hải Thủy Vực Thủy Hồn
Pháp Bảo cấp 30
QUÁI CẤP 45 Đao Cầm Sa Mạc Phong Thần Pháp Bảo cấp 30
Sạ Mạc Thổ Thành Pháp Bảo cấp 50
Vũ Khí Lam cấp 30
Vũ Khí Lam cấp 50
Hỏa Ngư Đông Hải Thủy Vực Thủy Hồn
Đông Hải Long Cung Pháp Bảo cấp 30
Vũ Khí Lam cấp 30
Vũ Khí Lam cấp 50
Lão Hồ Lô Hiên Viên Động Tầng 1 Hỏa Linh
Pháp Bảo cấp 30
Vũ Khí Lam cấp 30
Vũ Khí Lam cấp 50
QUÁI CẤP 50 Lạc Cơ Tuyệt Long Lĩnh Pháp Bảo cấp 30
Pháp Bảo cấp 50
Trang Bị Lam cấp 40
Trang Bị Lam cấp 60
Trư Tinh Sa Mạc Phong Thần Địa Tâm
Sa Mạc Lục Châu Pháp Bảo cấp 30
Pháp Bảo cấp 50
Trang Bị Lam cấp 40
Trang Bị Lam cấp 60
Thiết Ngư Đông Hải Long Cung Thủy Hồn
Đông Hải Hải Câu Pháp Bảo cấp 30
Pháp Bảo cấp 50
Trang Bị Lam cấp 40
Trang Bị Lam cấp 60
Băng Linh Ngọc Tuyền Băng Xuyên Phong Lệ
Pháp Bảo cấp 30
Pháp Bảo cấp 50
Trang Bị Lam cấp 40
Trang Bị Lam cấp 60
Hỏa Ma Hiên Viên Động Tầng 1 Hỏa Linh
Hiên Viên Động Tầng 2 Pháp Bảo cấp 30
Pháp Bảo cấp 50
Trang Bị Lam cấp 40
Trang Bị Lam cấp 60
Chiêu Thần Tuyệt Long Lĩnh Pháp Bảo cấp 30
Pháp Bảo cấp 50
Trang Bị Lam cấp 40
Trang Bị Lam cấp 60
Cự Thạch Sa Mạc Lục Châu Địa Tâm
Sa Mạc Chết Pháp Bảo cấp 30
Pháp Bảo cấp 50
Trang Bị Lam cấp 40
Trang Bị Lam cấp 60
Hải Sâm Đông Hải Hải Câu Thủy Hồn
Đông Hải Long Vực Pháp Bảo cấp 30
Pháp Bảo cấp 50
Trang Bị Lam cấp 40
Trang Bị Lam cấp 60
Phi Giáp Ngọc Tuyền Băng Xuyên Pháp Bảo cấp 30
Băng Xuyên Tuyết Cốc Pháp Bảo cấp 50
Hiên Viên Động Tầng 2 Trang Bị Lam cấp 40
Hiên Viên Động Tầng 3 Trang Bị Lam cấp 60
QUÁI CẤP 60 Cốt Tinh Vương       Sa Mạc Chết Địa Tâm
Pháp Bảo cấp 50
Ngọc Nữ Đông Hải Long Vực Thủy Hồn
Đông Hải Long Uyên Pháp Bảo cấp 50
Hỏa Tà Hiên Viên Động Tầng 3 Hỏa Linh
Hiên Viên Động Tầng 4 Pháp Bảo cấp 50
Hà Cốt Băng Xuyên Tuyết Cốc Phong Lệ
Đại Phong Băng Xuyên Pháp Bảo cấp 50
Đăng Hồn Bích Du Cung Tầng 1 Pháp Bảo cấp 70
Trang Bị Lam cấp 40
Trang Bị Lam cấp 60
QUÁI CẤP 65 Tiễn Đao Thần Đông Hải Long Uyên Thủy Hồn
Pháp Bảo cấp 70
Vũ Khí Lam cấp 40
Vũ Khí Lam cấp 70
Lam Quái Đại Phong Băng Xuyên Pháp Bảo cấp 70
Đại Trạch Băng Xuyên Vũ Khí Lam cấp 40
Bích Du Cung Tầng 1 Vũ Khí Lam cấp 70
Bích Du Cung Tầng 2
Sơn Dương Yêu Hiên Viên Động Tầng 4 Hỏa Linh
Hiên Viên Động Tầng 5 Pháp Bảo cấp 70
Vũ Khí Lam cấp 40
Vũ Khí Lam cấp 70
QUÁI CẤP 70 Lôi Trạch Thần Bích Du Cung Tầng 2 Pháp Bảo cấp 70
Bích Du Cung Tầng 3 Trang Bị Lam cấp 40
Hiên Viên Động Tầng 5 Trang Bị Lam cấp 80
Dã Mao Thần Đại Trạch Băng Xuyên Phong Lệ
Băng Xuyên Chi Cực Pháp Bảo cấp 70
Trang Bị Lam cấp 40
Trang Bị Lam cấp 80
QUÁI CẤP 75 Thạch Thần Băng Xuyên Chi Cực Pháp Bảo cấp 70
Bích Du Cung Tầng 3 Trang Bị Lam cấp 40
Bích Du Cung Tầng 4 Trang Bị Lam cấp 80
Khổn Tiên Cung Tầng 1  
QUÁI CẤP 80 Lam Cốt Bích Du Cung Tầng 4 Pháp Bảo cấp 70
Bích Du Cung Tầng 5 Trang Bị Lam cấp 40
Khổn Tiên Cung Tầng 1 Trang Bị Lam cấp 80
Khổn Tiên Cung Tầng 2  
QUÁI CẤP 85 Bố Thần Bích Du Cung Tầng 5 Pháp Bảo cấp 70
Khổn Tiên Cung Tầng 2
Khổn Tiên Cung Tầng 3
QUÁI CẤP 90 Ma Nữ Khổn Tiên Cung Tầng 3 Pháp Bảo cấp 70
Khổn Tiên Cung Tầng 4 Vũ Khí Lam cấp 50
Vũ Khí Lam cấp 90
Quang Quỷ Đông Doanh Mảnh hồng thủy tinh
Chấn Thiên Tiễn
Pháp Bảo cấp 70
Trang Bị Lam cấp 60
Trang Bị Lam cấp 100