logo 18

Sử dụng Túi Thuộc Tính  nhận Viên Thuộc Tính (Sơ): Bao gồm 4 Viên Thuộc Tính: Sức Mạnh - Thân Pháp - Ngộ Tính - Thể Chất

- Viên Sức Mạnh: giúp tăng STCB của nhân vật, cứ 1 điểm Sức Mạnh sẽ tăng 2 STCB
- Viên Thân Pháp: tăng khả năng Né Tránh của nhân vật, cứ mỗi 1 điểm Thân Pháp sẽ tăng 5 điểm Chính Xác, 3 điểm Né Tránh
- Viên Ngộ Tính: giúp tăng Nội Lực cho nhân vật, cứ 1 điểm Ngộ Tính tăng 5 điểm Nội Lực
- Viên Thể Chất: tăng Sinh Lực cho nhân vật, cứ 1 điểm Thể Chất tăng 3 điểm Sinh Lực

Người chơi có thể tiến hành Ghép Viên Thuộc Tính tại NPC Lễ Quan ở các Thành Tân Thủ, sử dụng 5 Viên Thuộc Tính cấp thấp để ghép lên một viên Thuộc Tính cấp Cao

Công thức Kết quả
5 Viên Sơ 1 Viên Trung
5 Viên Trung 1 Viên Cao

 

Vật Phẩm Liên Quan:

Viên Sức Mạnh (Sơ)

Viên Thân Pháp (Sơ)

Viên Ngộ Tính (Sơ)

Viên Thể Chất (Sơ)

Sử dụng tăng 1 điểm Sức Mạnh. Tối đa 50 viên / nhân vật

Sử dụng tăng 1 điểm Thân Pháp. Tối đa 50 viên / nhân vật

Sử dụng tăng 1 điểm Ngộ Tính. Tối đa 50 viên / nhân vật

Sử dụng tăng 1 điểm Thể Chất. Tối đa 50 viên / nhân vật

Viên Sức Mạnh (Trung)

Viên Thân Pháp (Trung)

Viên Ngộ Tính (Trung)

Viên Thể Chất (Trung)

Sử dụng tăng 2 điểm Sức Mạnh. Tối đa 50 viên / nhân vật

Sử dụng tăng 2 điểm Thân Pháp. Tối đa 50 viên / nhân vật

Sử dụng tăng 2 điểm Ngộ Tính. Tối đa 50 viên / nhân vật

Sử dụng tăng 2 điểm Thể Chất. Tối đa 50 viên / nhân vật

Viên Sức Mạnh (Cao)

Viên Thân Pháp (Cao)

Viên Ngộ Tính (Cao)

Viên Thể Chất (Cao)

Sử dụng tăng 3 điểm Sức Mạnh. Tối đa 50 viên / nhân vật

Sử dụng tăng 3 điểm Thân Pháp. Tối đa 50 viên / nhân vật

Sử dụng tăng 3 điểm Ngộ Tính. Tối đa 50 viên / nhân vật

Sử dụng tăng 3 điểm Thể Chất. Tối đa 50 viên / nhân vật

 

*) Lưu ý: 
Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng tối đa 50 viên Thuộc Tính. 
Ví dụ: Kỳ Sĩ sau khi sử dụng 20 viên Sức Mạnh Sơ chỉ có thể dùng thêm 30 Viên Sức Mạnh Trung hoặc Viên Sức Mạnh Cao.