logo 18

NPC và Vật Phẩm Liên Quan:

Hình ảnh mô tả

Bậc Thầy Vũ Khí

Nguồn gốc: Xuất hiện bên cạnh Thợ Đồng tại Tân Thủ Thôn:
Ngọc Hư Cung (80,38) - Sùng Thành Đại Doanh (55,40) - Xi Vưu Mộ (41,33)

Hoàng Kim Nguyên Sơ

Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận được sau khi đã đạt tối đa sự kiện khi sử dụng Hộp Đồ Chơi
Tính chất
- Nguyên liệu quý hiếm, chứa nhiều tạp chất. 
- Sử dụng để ghép Hoàng Kim Nguyên tái tạo Vũ Khí Hoàng Kim. 
- Gặp Bậc Thầy Vũ Khí để biết thêm

Hoàng Kim Nguyên Mảnh

Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận được sau khi đã đạt tối đa sự kiện khi sử dụng Hộp Đồ Chơi
Tính chất
- Nguyên liệu quý hiếm, chứa nhiều tạp chất. 
- Sử dụng để ghép Hoàng Kim Nguyên tái tạo Vũ Khí Hoàng Kim. 
- Gặp Bậc Thầy Vũ Khí để biết thêm

Hoàng Kim Nguyên Cao

Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận được sau khi đã đạt tối đa sự kiện khi sử dụng Hộp Đồ Chơi
Tính chất
- Nguyên liệu quý hiếm, chứa nhiều tạp chất. 
- Sử dụng để ghép Hoàng Kim Nguyên tái tạo Vũ Khí Hoàng Kim. 
- Gặp Bậc Thầy Vũ Khí để biết thêm

Hoàng Kim Nguyên Đặc Biệt

Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận được sau khi đã đạt tối đa sự kiện khi sử dụng Hộp Đồ Chơi
Tính chất
- Nguyên liệu quý hiếm, chứa nhiều tạp chất. 
- Sử dụng để ghép Hoàng Kim Nguyên tái tạo Vũ Khí Hoàng Kim. 
- Gặp Bậc Thầy Vũ Khí để biết thêm

Hoàng Kim Nguyên

Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận được sau khi đã đạt tối đa sự kiện khi sử dụng Hộp Đồ Chơi
Tính chất
- Nguyên liệu quý hiếm, đã loại bỏ hoàn toàn tạp chất. 
- Sử dụng để rèn Vũ Khí Hoàng Kim. 
- Gặp Bậc Thầy Vũ Khí để biết thêm

 

I. Hoàng Kim Nguyên:

Cho phép người chơi sử dụng các Mảnh Hoàng Kim Nguyên để ghép lên Hoàng Kim Nguyên Hoàn Chỉnh.
 

Vật Phẩm Số Lượng Kết Quả
Thành công Thất Bại 
Hoàng Kim Nguyên Sơ 1000 Nhận 1 Hoàng Kim Nguyên hoàn chỉnh Mất tất cả nguyên liệu 
Hoàng Kim Nguyên Mảnh 500
Hoàng Kim Nguyên Cao 300
Hoàng Kim Nguyên Đặc Biệt 150

 

II. Vũ Khí Hoàng Kim:

- Người chơi sử dụng 1 Vũ Khí Lam (yêu cầu tối thiểu 6 dòng thuộc tính)
- Phải có số lượng viên Hoàng Kim Nguyên Hoàn Chỉnh nhất định để tái tạo Vũ Khí Hoàng Kim theo cấp độ của Vũ Khí Lam. 
- Vũ Khí Lam cấp nào sẽ nhận được Vũ Khí Hoàng Kim cấp đó.

*) Lưu ý: 
- Đối với Vũ Khí Lam đã thăng cấp sẽ không nhận được Vũ Khí Hoàng Kim đã thăng cấp.
- Vũ Khí Lam Hệ Phái nào sẽ nhận được lại Vũ Khí Hoàng Kim theo Hệ Phái đó
- Nguyên liệu Khóa sau khi Tái Tạo sẽ nhận được Vật phẩm Khóa 
 

Công thức:

Nguyên Liệu

Thành Phẩm

Vũ Khí Lam 1x

1 Viên Hoàng Kim Nguyên

Vũ Khí Hoàng Kim 1x

Vũ Khí Lam 2x

2 Viên Hoàng Kim Nguyên

Vũ Khí Hoàng Kim 2x

Vũ Khí Lam 3x

3 Viên Hoàng Kim Nguyên

Vũ Khí Hoàng Kim 3x

Vũ Khí Lam 4x

4 Viên Hoàng Kim Nguyên

Vũ Khí Hoàng Kim 4x

Vũ Khí Lam 5x

5 Viên Hoàng Kim Nguyên

Vũ Khí Hoàng Kim 5x

Vũ Khí Lam 6x

6 Viên Hoàng Kim Nguyên

Vũ Khí Hoàng Kim 6x

Vũ Khí Lam 7x

7 Viên Hoàng Kim Nguyên

Vũ Khí Hoàng Kim 7x

Vũ Khí Lam 8x

8 Viên Hoàng Kim Nguyên

Vũ Khí Hoàng Kim 8x

Vũ Khí Lam 9x

9 Viên Hoàng Kim Nguyên

Vũ Khí Hoàng Kim 9x

Vũ Khí Lam 10x

10 Viên Hoàng Kim Nguyên

Vũ Khí Hoàng Kim 10x