logo 18

Pháp Bảo chính là nguồn thần lực vô song dành cho bất cứ ai sở hữu được chúng, quý kỳ sĩ hãy thăng cấp Pháp Bảo, để có thể tăng sức mạnh của bản thân. Quyết tâm thực hiện giấc mộng bá chủ tam giới.

 

NPC & Vật phẩm liên quan:

Hình ảnh Mô tả

Xích Tùng Tử

Vị trí: Diêu Trì 
Chức năng: Hợp thành pháp bảo và thăng cấp pháp bảo

 

Phân loại Pháp Bảo:

  Chi tiết
Pháp Bảo 2 dòng Định Phong Châu
Toàn Tâm Đinh
Lạc Hồn Chung
Hồng Hồ Lô
Ngọc Hư Phù
Cọc Độn Long
Kính Chiếu Yêu
Phong Hỏa Luân
Kim Quang Tỏa
Hạnh Hoàng Kỳ
Càn Khôn Khuyên
Bạch Cốt Phướn
Kinh Vu Lan
Trấn Hồn Thạch
Pháp Bảo 3 dòng An Mệnh Phù
Ngọc Như Ý
Hỏa Tỳ Bà
Thanh Vân Kiếm

 

Hợp thành Pháp Bảo:

Pháp Bảo

Công thức

Tỷ lệ

Chỉ số

Thăng cấp 1, 2, 3 Thăng cấp 4, 5, 6 Thăng cấp 7, 8, 9

Định Phong Châu

1 Bình Lưu Ly + Dây Phược Long + 1 Hồng Thủy Tinh

50%

Ngộ tính: 10 - 20
Băng sát: 1 - 10

+4

+2

+4

+2

+8

+4

Toàn Tâm Đinh

1 Hỗn Thiên Lăng + 1 Túi Ngô Phong + 1 Hồng Thủy Tinh

50%

Kháng thổ: 1 - 10%
Thổ sát: 1 - 10 điểm

+1%

+4

+1%

+4

+2%

+8

Lạc Hồn Chung

1 Càn Khôn Xích + 1 Âm Dương Kính + 1 Hồng Thủy Tinh

50%

Kháng lôi: 1 - 10%
Lôi sát: 1 - 10 điểm

+1%

+4

+1%

+4

+2%

+8

Hồng Hồ Lô

1 Hỏa Long Tiêu  + 1 Kim Can Phách + 1 Hồng Thủy Tinh

50%

Kháng hỏa: 1 - 10%
Hỏa sát: 1 - 10 điểm

+1%

+4

+1%

+4

+2%

+8

Ngọc Hư Phù

1 Bình Lưu Ly + 1 Bích Tỳ Bà + 1 Hồng Thủy Tinh

50%

Kháng băng: 1 - 10%
Băng sát: 1 - 10 điểm

+1%

+2

+1%

+2

+2%

+4

Cọc Độn Long

1 Bàn Cổ Phướng +  1 Túi Ngô Phong + 1 Hồng Thủy TInh

50%

Thể chất: 1 - 20
Phòng thổ: 1 - 10%

+4

+1%

+4

+1%

+8

+2%

Kính Chiếu Yêu

1 Thái Dương Châm + 1 Âm Dương Kính + 1 Hồng Thủy Tinh

50%

Thân pháp: 1 - 20
Phòng lôi: 1 - 10%

+4

+1%

+4

+1%

+8

+2%

Phong Hỏa Luân

1 Ấm Vạn Nhà + 1 Kim Cang Phách + 1 Hồng Thủy Tinh

50%

Sức mạnh: 1 - 20
Kháng hỏa: 1 - 10%

+4

+1%

+4

+1%

+8

+2%

Kim Quang Tỏa

1 Dây Phược Long + 1 Bích Tỳ Bà + 1 Hồng Thủy Tinh

50%

Ngộ tính: 1 - 20
Kháng băng: 1 - 10%

+4

+1%

+4

+1%

+8

+2%

Hạnh Hoàng Kỳ 

1 Hỗn Thiên Lăng + 1 Bàn Cổ Phướn + 1 Hồng Thủy Tinh

50%

Thể chất: 1 - 20
Thổ sát: 1 - 10

+4

+4

+4

+4

+8

+8

Càn Khôn Khuyên

1 Thái Dương Châm + 1 Càn Khôn Xích + 1 Hồng Thủy Tinh

50%

Thân pháp: 1 - 20
Lôi sát: 1 - 10

+4

+4

+4

+4

+8

+8

Bạch Cốt Phướn

1 Hỏa Long Tiêu + 1 Ấm Vạn Nha + 1 Hồng THủy Tinh

50%

Sức mạnh: 1 - 20
Hỏa sát: 1 - 10

+4

+4

+4

+4

+8

+8

An Mệnh Phù

1 Hỗn Thiên Lăng + 1 Hình Thiên Ấn + 1 Hạnh Hoàng Kỳ + 1 Kim Bát Vu + 20 Tha Sơn Thạch

50%

-

     

Ngọc Như Ý

1 Bình Lưu Ly + 1 Hình Thiên Ấn + 1 Định Phong Châu + 1 Dây Khổn Tiên + 20 Tha Sơn Thạch

50%

-

     

Hỏa Tỳ Bà

1 Hỏa Long Tiêu + 1 Ngũ Quang Thạch + 1 Bạch Cốt Phướn + 1 Lung Linh Tháp + 20 Tha Sơn Thạch

50%

-

     

Thanh Vân Kiếm

1 Càn Khôn Xích + 1 Ngũ Quang Thạch + 1 Càn Khôn Khuyên + 1 Chấn Thiên Cung + 20 Tha Sơn Thạch

50%

-

     

 

Thăng cấp Pháp Bảo:

 

Pháp Bảo Thăng 1 - 3 Thăng 4-6 Thăng 7-9 Thăng 10-12
Pháp bảo 2 thuộc tính Pháp bảo + 1 Hồng Bảo Thạch + 1 Lò Sơ Cấp Pháp bảo + 1 Hồng Bảo Thạch + 1 Lò Trung Cấp Pháp bảo + 1 Hồng Bảo Thạch + 1 Lò Cao Cấp Pháp bảo + 3 Hồng Bảo Thạch + 2 Dung Tinh Lộ + 1 Lò Luyện Trân Hựu
Pháo bảo 3 thuộc tính Pháp bảo + 5 Hồng Bảo Thạch + 3 Lò Sơ Cấp Pháp bảo + 5 Hồng Bảo Thạch + 3 Lò Trung Cấp Pháp bảo + 5 Hồng Bảo Thạch + 3 Lò Cao Cấp Pháp bảo + 5 Hồng Bảo Thạch + 4 Dung Tinh Lộ + 3 Lò Luyện Trân Hựu

 

Lưu ý: Phiên bản hiện tại Thăng Cấp Pháp Bảo sẽ áp dụng cơ chế giống với Thăng Cấp Trang Bị