logo 18

NPC và Vật Phẩm Liên Quan:

Hình Ảnh

Mô Tả

Quân Lệnh Trạng

Nguồn gốc: Mua tại Bách Bảo các với giá 50 KNB
Tính chất: 
- Kết hợp với Hàn Quân Lệnh - Thủy Quân Lệnh - Phong Quân Lệnh - Hỏa Quân Lệnh và Lôi Quân Lệnh để tạo thành Tướng Quân Lệnh
- Hạn sử dụng: 7 Ngày

Hỏa Quân Lệnh

Nguồn gốc: 
- Nhận ngẫu nhiên khi sử dụng Bóng Euro 2024
- Rơi tại Boss Thông Thiên VTT Hỏa
Tính chất: Thu thập đủ 5 Lệnh Bài tượng trưng cho 5 Nguyên Tố để nhận được kết hợp mạnh mẽ!

Lôi Quân Lệnh

Nguồn gốc: 
- Nhận ngẫu nhiên khi sử dụng Bóng Euro 2024
- Rơi tại Boss Thông Thiên VTT Huyễn
Tính chất: Thu thập đủ 5 Lệnh Bài tượng trưng cho 5 Nguyên Tố để nhận được kết hợp mạnh mẽ!

Phong Quân Lệnh

Nguồn gốc: 
- Nhận ngẫu nhiên khi sử dụng Bóng Euro 2024
- Rơi tại Boss Thông Thiên VTT Phong
Tính chất: Thu thập đủ 5 Lệnh Bài tượng trưng cho 5 Nguyên Tố để nhận được kết hợp mạnh mẽ!

Thổ Quân Lệnh

Nguồn gốc: 
- Nhận ngẫu nhiên khi sử dụng Bóng Euro 2024
- Rơi tại Boss Thông Thiên VTT Thổ
Tính chất: Thu thập đủ 5 Lệnh Bài tượng trưng cho 5 Nguyên Tố để nhận được kết hợp mạnh mẽ!

Hàn Quân Lệnh

Nguồn gốc: 
- Nhận ngẫu nhiên khi sử dụng Bóng Euro 2024
- Rơi tại Boss Thông Thiên VTT Thủy
Tính chất: Thu thập đủ 5 Lệnh Bài tượng trưng cho 5 Nguyên Tố để nhận được kết hợp mạnh mẽ!


- Thu thập đủ 50 Mảnh mỗi loại của bộ Ngũ Quân Lệnh bao gồm: Hàn Quân Lệnh - Thủy Quân Lệnh - Phong Quân Lệnh - Hỏa Quân Lệnh và Lôi Quân Lệnh kết hợp với Quân Lệnh Trạng mua tại Bách Bảo Các để tiến hành ghép Tướng Quân Lệnh tại NPC Xích Tùng Tử phần Hợp Thành.
- Tỉ lệ hợp thành là 100%.

*) Lưu ý: 
- Kỳ Sĩ cần đặt đủ và đúng 50 Mảnh Lệnh mỗi loại để tiến hành ghép Tướng Quân Lệnh
- Nguyên liệu đặt vào Khóa sẽ nhận được Tướng Quân Lệnh khóa.