logo 18

Săn Boss Thông Thiên

Thông Thiên

Ghi chú

Quỷ Vương

Vị trí: Vạn Tiên Trận

Chức năng: Người kết thúc Quỷ Vương sẽ nhận được Thanh Long Lệnh

Thiết Kinh Thần

Vị trí: Vạn Tiên Trận

Chức năng: Người kết thúc Thiết Kinh Thần sẽ nhận được Bạch Hổ Lệnh

Đao Ngưu

Vị trí: Vạn Tiên Trận

Chức năng: Người kết thúc Đao Ngưu sẽ nhận được Chu Tước Lệnh

Đại Thạch Thần

Vị trí: Vạn Tiên Trận

Chức năng: Người kết thúc Đại Thạch Thần sẽ nhận được Huyền Vũ Lệnh

Thanh Long Lệnh/Bạch Hổ Lệnh/Chu Tước Lệnh/Huyền Vũ Lệnh

Nguồn gốc: Khi kết thúc boss Vạn Tiên Trận.

Chức năng: Đủ 4 lệnh bài trên sẽ mở được cổng Vạn Tiên Trận.

Tính chất: Chỉ có thể giao dịch một lần, sau khi giao dịch xong thì lệnh bài sẽ bị khóa. Khi phù ra khỏi bản đồ Vạn Tiên Trận thì lệnh bài sẽ mất.

Bước 1: Sau khi vào Vạn Tiên Trận, Người chơi tiêu diệt 4 boss Quỷ Vương/ Thiết Kinh Thần/ Đao Ngưu/ Đại Thạch Thần để có được vật phẩm Thanh Long Lệnh/ Bạch Hổ Lệnh/ Chu Tước Lệnh/ Huyền Vũ Lệnh

Bước 2: Sau khi đủ 4 lệnh bài, người chơi đến cửa Vạn Tiên Trận để mở vào gặp Thông Thiên Giáo Chủ

Bước 3: Tiêu diệt Thông Thiên Giáo Chủ sẽ nhận được phần thưởng

Tên Boss

Phần thưởng ngẫu nhiên

Thông Thiên (Vạn Tiên Trận Thổ)

Trang Bị Trắng

Hộp Thủy Tinh

Pháp Bảo cấp 10

Pháp Bảo cấp 30

Vũ Khí Lam cấp 30

Vũ Khí Lam cấp 40

Vũ Khí Lam cấp 50

Thông Thiên (Vạn Tiên Trận Thủy)

Trang Bị Trắng

Hộp Thủy Tinh

Pháp Bảo cấp 10

Pháp Bảo cấp 30

Pháp bảo cấp 50

Vũ Khí Lam cấp 50

Vũ Khí Lam cấp 60

Vũ Khí Lam cấp 70

Thông Thiên (Vạn Tiên Trận Hỏa)

Trang Bị Trắng

Hộp Thủy Tinh

Pháp Bảo cấp 10

Pháp Bảo cấp 30

Pháp Bảo cấp 50

Pháp Bảo cấp 70

Vũ Khó Lam cấp 60

Vũ Khí Lam cấp 70

Vũ Khí Lam cấp 80

Vũ Khí Lam cấp 90

Thông Thiên (Vạn Tiên Trận Phong)

Trang Bị Trắng

Hộp Thủy Tinh

Pháp Bảo cấp 10

Pháp Bảo cấp 30

Pháp Bảo cấp 50

Pháp Bảo cấp 70

Vũ Khó Lam cấp 60

Vũ Khí Lam cấp 70

Vũ Khí Lam cấp 80

Vũ Khí Lam cấp 90

Vũ Khí Lam cấp 100

Thông Thiên (Vạn Tiên Trận Huyễn)

Trang Bị Trắng

Hộp Thủy Tinh

Pháp Bảo cấp 10

Pháp Bảo cấp 30

Pháp Bảo cấp 50

Pháp Bảo cấp 70

Vũ Khó Lam cấp 60

Vũ Khí Lam cấp 70

Vũ Khí Lam cấp 80

Vũ Khí Lam cấp 90

Vũ Khí Lam cấp 100

Vũ Khí Lam cấp 120

Ấn Thông Thiên

Bước 4: Khi Thông Thiên chết, hệ thống sẽ thông báo Rương ngẫu nhiên rơi ra trong Vạn Tiên Trận theo tọa độ thông báo trên hệ thống. 

Lưu ý: Thông tin phần thưởng chỉ mang tính chất minh họa