logo 18

Để có thể đổi thưởng tại Shop Thương Chu, Kỳ Sĩ cần sở hữu Công Huân Lệnh Bài và số lần hoàn thành nhiệm vụ ''Vị Quốc Lập Công'' nhất định:
- Công Huân Lệnh Bài: có thể nhận khi kết thúc chiến trường Thương Chu
- Nhiệm vụ Vị Quốc Lập Công: có thể nhận tại 2 NPC trong chiến trường Thương Chu

‼️ Lưu ý: số lượng nhiệm vụ sẽ chỉ được tính theo Tháng. Số nhiệm vụ đã hoàn thành sẽ được đặt về 0 vào ngày đầu tiên của tháng mới.

➤  Rương Công Huân 1: Nhận Áo Lục 4x
Yêu cầu: Công Huân 20 và 20 lần hoàn thành Nhiệm Vụ
➤  Rương Công Huân 2: Nhận Phi Phong Lục 4x
Yêu cầu: Công Huân 35 và 25 lần hoàn thành Nhiệm Vụ
➤  Rương Công Huân 3: Nhận Trang Bị Lục 6x (bao gồm: Trụ - Yêu Đái - Ngoa)
Yêu cầu: Công Huân 100 và 60 lần hoàn thành Nhiệm Vụ
➤  Rương Công Huân 4: Nhận Trang Bị Lục 6x (bao gồm: Áo - Phi Phong)
Yêu cầu: Công Huân 200 và 80 lần hoàn thành Nhiệm Vụ
➤  Rương Công Huân 5: Nhận Trang Bị Lục 8x (bao gồm: Áo - Phi Phong)
Yêu cầu: Công Huân 500 và 100 lần hoàn thành Nhiệm Vụ