logo 18

Tác dụng hiệu ứng phụ của sát thương Nguyên Tố: 

✧ Chậm - Băng: Nhân vật khi dính chiêu thức hoặc bị gây sát thương bằng Băng Sát có tỉ lệ dính hiệu ứng làm chậm, tiêu hao tốc độ di chuyển và tốc độ xuất chiêu

✧ Loạn - Hỏa: Nhân vật khi dính chiêu thức hoặc bị gây sát thương bằng Băng Sát có tỉ lệ dính hiệu ứng Loạn, khiến cho nhân vật di chuyển ngược lại so với hướng di chuyển mong muốn.

✧ Ma - Lôi: Nhân vật khi dính chiêu thức hoặc bị gây sát thương bằng Lôi Sát có tỉ lệ dính hiệu ứng Ma, khiến cho nhân vật bị trì trệ trong khả năng di chuyển và khả năng xuất chiêu

✧ Thương - Thổ: Nhân vật khi dính chiêu thức hoặc bị gây sát thương bằng Thổ Sát có tỉ lệ dính hiệu ứng Thương, nhân vật bị dính Thương sẽ nhận hiệu ứng thọ thương và làm giảm tốc độ hồi phục.

*Hiệu ứng thọ thương: Khiến nhân vật bị giảm tốc độ di chuyển.