logo 18

Tọa Kỵ nắm giữ sức mạnh của Thần Thú, vì thế Quý Kỳ Sĩ mau mau đánh thức sức mạnh của Tọa Kỵ bằng việc Trùng Mộc tại NPC Người Thần Bí - Tây Kì.

Tọa Kỵ cấp 70 và 80 bao gồm : 

- Ngũ Sắc Thần Ngưu (Giáp Sĩ)

- Thanh Loan (Đạo Sĩ)

- Khổng Tước Linh (Dị Nhân)

- Tứ Bất Tướng (Giáp Sĩ)

- Minh Vương Hồ Điệp (Dị Nhân)

- Chu Tước (Đạo Sĩ)

* Hiện tại, Quý Kỳ Sĩ có thể mua Tọa Kỵ cấp 70 tại NPC Thợ Đồng - Diêu Trì

Những dòng thuộc tính mới của Tọa Kỵ 70 và 80
Xuất chiêu (Vũ Khí) Xuất chiêu (Bùa Pháp)
Chính Xác Đánh Tập Trung
Thổ Sát Hỏa Sát
Băng Sát Sát Thương Cơ Bản
Tăng thời gian Loạn Lôi Sát
Tăng thời gian Đóng Băng Tăng thời gian Thọ Thương
Giảm thời gian Đóng Băng Giảm thời gian Loạn
Giảm thời gian Trúng Thương Phản đòn cận chiến
Né Tránh Sức Lực