logo 18

NPC và Vật Phẩm Liên Quan:

Hình ảnh

Mô tả

Thợ Đồng

Nguồn gốc: Xuất hiện tại các Tân Thủ Thôn: 
Xi Vưu - Sùng Thành - Ngọc Hư Cung 
Tính chất:
- Phân Giải Lục Trang
- Ghép Lục Trang

Lễ Bao Bột Luyện Kim

Nguồn gốc: Mua tại Bách Bảo Các với giá 1 KNB
Tính chất: Mở nhận 5 Bột Luyện Kim

 

Lễ Bao Đá Luyện Kim

Nguồn gốc: Mua tại Bách Bảo Các với giá 2 KNB
Tính chất: Mở nhận 5 Đá Luyện Kim

Bột Luyện Kim

Nguồn gốc: Mở từ Lễ Bao Bột Luyện Kim
Tính chất: Dùng để tách trang bị Lục

Đá Luyện Kim

Nguồn gốc: Mở từ Lễ Bao Đá Luyện Kim
Tính chất: Dùng để tách trang bị Lục

 

Phân tách trang bị Lục:

Công Thức Yêu cầu Tỉ lệ (%)

Phần thưởng

Nguyên Liệu Không Khóa Nguyên Liệu Khóa Vật phẩm Số lượng
Trang Bị Lục 2x Cần 1 Bột Luyện Kim Cần 2 vạn Bạc 57 Trang Lục Sơ 5
30 Trang Lục Sơ 7
10 Trang Lục Cao 1
3 Trang Lục Cao 3
Trang Bị Lục 4x Cần 4 Bột Luyện Kim Cần 3 vạn Bạc 57 Trang Lục Sơ 15
30 Trang Lục Sơ 30
10 Trang Lục Cao 5
3 Trang Lục Cao 7

Trang Bị Lục 6x

Cần 9 Bột Luyện Kim Cần 4 vạn Bạc 30 Trang Lục Sơ 25
35 Trang Lục Sơ 40
20 Trang Lục Cao 9
10 Trang Lục Cao 12
5 Trang Lục Đặc Biệt 3

Trang Bị Lục 8x

Cần 12 Bột Luyện Kim Cần 5 vạn Bạc 10 Trang Lục Sơ 70
30 Trang Lục Cao 20
30 Trang Lục Cao 35
20 Trang Lục Đặc Biệt 10
10 Trang Lục Đặc Biệt 15
Trang Bị Lục 10x Cần 15 Bột Luyện Kim Cần 7 Vạn bạc 60 Trang Lục Đặc Biệt 700
40 Trang Lục Đặc Biệt 800

 

Ghép mảnh Lục:

Công thức ghép Tỉ lệ Kết quả
10 Trang Lục Sơ + 3 Đá Luyện Kim 80% 3 Trang Lục Cao
10 Trang Lục Cao + 5 Đá Luyện Kim 80% 3 Trang Lục Đặc Biệt