logo 18

Thuộc Tính Trang Bị Lục Dị Nhân

Trang bị lục 2x (Khuyển Văn)
Khuyển Văn Ngoa
Khuyển Văn Hộ Giáp
Khuyển Văn Yêu Đái
Khuyển Văn Trụ
Khuyển Văn Kết

 

Trang bị lục 4x (Báo Thần)
Báo Thần Ngoa
Báo Thần Hộ Giáp
Báo Thần Yêu Đái
Báo Thần Trụ
Báo Thần Kết

 

Trang bị lục 6x (Giác Thú)
Giác Thú Ngoa
Giác Thú Hộ Giáp
Giác Thú Yêu Đái
Giác Thú Trụ
Giác Thú Kết

 

Trang bị lục 8x (Lam Điêu)
Lam Điêu Ngoa
Lam Điêu Hộ Giáp
Lam Điêu Yêu Đái
Lam Điêu Trụ
Lam Điêu Kết

 

Trang bị lục 10x (Kháng Long)
Kháng Long Ngoa
Kháng Long Hộ Giáp
Kháng Long Yêu Đái
Kháng Long Trụ
Kháng Long Kết

 

Thuộc Tính Trang Bị Lục Giáp Sĩ

Trang bị lục 2x (Cự Đấu)
Cự Đấu Chiến Ngoa
Cự Đấu Giáp
Cự Đấu Yêu Đái
Cự Đấu Khôi
Cự Đấu Phi Phong

 

Trang Bị Lục 4x (Vũ Khúc)
Vũ Khúc Chiến Ngoa
Vũ Khúc Giáp
Vũ Khúc Yêu Đái
Vũ Khúc Khôi
Vũ Khúc Phi Phong

 

Trang Bị Lục 6x (Tinh Cang)
Tinh Cang Chiến Ngoa
Tinh Cang Giáp
Tinh Cang Yêu Đái
Tinh Cang Khôi
Tinh Cang Phi Phong

 

Trang Bị Lục 8x (Khai Thiên)
Khai Thiên Chiến Ngoa
Khai Thiên Giáp
Khai Thiên Yêu Đái
Khai Thiên Khôi
Khai Thiên Phi Phong

 

Trang Bị Lục 10x (Chấn Đán)
Chấn Đán Chiến Ngoa
Chấn Đán Giáp
Chấn Đán Yêu Đái
Chấn Đán Khôi
Chấn Đán Phi Phong

 

Thuộc Tính Trang Bị Lục Đạo Sĩ

Trang bị lục 2x (Vân Trung)
Vân Trung Lý
Vân Trung Đạo Bào
Vân Trung Cân
Vân Trung Quán
Vân Trung Lệnh

 

Trang Bị Lục 4x (Xích Tùng)
Xích Tùng Lý
Xích Tùng Đạo Bào
Xích Tùng Cân
Xích Tùng Quán
Xích Tùng Lệnh

 

Trang Bị Lục 6x (Thái Ất)
Thái Ất Lý
Thái Ất Đạo Bào
Thái Ất Cân
Thái Ất Quán
Thái Ất Lệnh

 

Trang Bị Lục 8x (Thông Thiên)
Thông Thiên Lý
Thông Thiên Đạo Bào
Thông Thiên Cân
Thông Thiên Quán
Thông Thiên Lệnh

 

Trang Bị Lục 10x (Hồng Quân)
Hồng Quân Lý
Hồng Quân Đạo Bào
Hồng Quân Cân
Hồng Quân Quán
Hồng Quân Lệnh

 

Lưu ý:
- Khi mặc 3/5 món của bộ trang bị sẽ kích hoạt 3 dòng thuộc tính của bộ trang bị 
- Khi mặc đủ 5 món của bộ một trang bị sẽ kích hoạt hết các dòng thuộc tính của bộ trang bị đó.