logo 18

Thuộc Tính Vũ Khí Hoàng Kim Giáp Sĩ

Vũ Khí Ngắn
Trảm Tướng Đao
Hóa Huyết Đao
Đãng Ma Đao
Xích Đồng Đao
Hàng Ma Đao
Giao Hải Đao
Đả Thần Tiên
Đoạt Cung Đao
Trục Nhật Kiếm
Viêm Đế Kiếm
Tam Tiên Đao

 

Vũ Khí Dài
Tấn Thiết Mâu
Ngân Mãng Đao
Tiếu Thiên Đao
Sáng Thế Kích
Ngân Tiêm Kích
Điểm Tướng Kích
Tuyên Hoa Phủ
Khai Thiên Phủ
Trạm Kim Phủ

 

Thuộc Tính Vũ Khí Hoàng Kim Đạo Sĩ:

Tích Lịch kiếm 
Diệt Diệm kiếm 
Vân Thủy kiếm
Tử Dương kiếm
Côn Ngô kiếm 
Độn Long kiếm 
Cự Khuyết kiếm 
Ngô Câu kiếm 
Kim Quang kiếm 
Thái Cực kiếm

 

Thuộc Tính Vũ Khí Hoàng Kim Dị Nhân:

Độ Thế phủ
Trường Sinh  phủ 
Ly Cung phủ 
Phục Thế phủ 
Lạc Hồn phủ 
Thất Bảo phủ 
Tụ Tiên phủ 
Tuyết Tiên phủ
Hỗn Thiên phủ 
Diệt Thần phủ