logo 18

Khi tiêu diệt được Boss, Quý Kỳ Sĩ sẽ được thụ hưởng chiến tích lẫy lừng và sở hữu thêm nhiều những báu vật tam giới, kỳ trân bảo vật huyền linh ảo diệu.

 

Tên Boss     Phần thưởng ngẫu nhiên
Boss Hoàng Kim cấp 30 Lam thủy Tinh
Hồng Thủy Tinh
Trang Lục Sơ
Trang Bị Lục 2x
Boss Hoàng Kim cấp 60 Lam Thủy Tinh
Hồng Thủy Tinh
Trang Lục Sơ
Trang Lục Cao
Trang Bị Lục 4x
Trang Bị Lục 6x
Boss Hoàng Kim cấp 80 Lam Thủy Tinh
Hồng Thủy Tinh
Trang Lục Sơ
Trang Lục Cao
Trang Bị Lục 4x
Trang Bị Lục 6x
Trang Bị Lục 8x
Boss Hoàng Kim cấp100 Lam Thủy Tinh
Hồng Thủy Tinh
Trang Lục Sơ
Trang Lục Cao
Trang Bị Lục 4x
Trang Bị Lục 6x
Trang Bị Lục 8x
Thông Thiên (Vạn Tiên Trận Thổ) Trang Lục Sơ
Trang Bị Lục 2x
Thông Thiên (Vạn Tiên Trận Thủy) Lam Thủy Tinh
Hồng Thủy Tinh
Trang Lục Sơ
Trang Bị Lục 2x
Trang Bị Lục 4x
Thông Thiên (Vạn Tiên Trận Hỏa) Lam Thủy Tinh
Hồng Thủy Tinh
Trang Lục Sơ
Trang Lục Cao
Trang Bị Lục 4x
Trang Bị Lục 6x
Thông Thiên (Vạn Tiên Trận Phong) Lam Thủy Tinh
Hồng Thủy Tinh
Trang Lục Sơ
Trang Lục Cao
Trang Bị Lục 4x
Trang Bị Lục 6x
Trang Bị Lục 8x